Styrets årsberetning

KONGSVINGER IL TURN

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015

STYRET

KIL-turn har i perioden hett følgende styre:

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Tommy Arnesen

Kasserer: Astrid Bergersen

Sekretær: Heidi Bye

Styremedlem: André Fredriksen

Varamedlem: Gunn Hege Dalsberget

Valgkomité:

Leder: Oddvar Dalsberget

Medlem: Jan Guldbrandsen

Medlem: Jorunn Bergersen

Vara: Helene Nergård

Revisor: Inger Wetterhus og Jannicke Stenberg Mykkestue

MØTER

Årsmøtet i 2015 ble avholdt 23. mars med 12 frammøtte, hvorav 10 stemmeberettigede.

Det er holdt 8 styremøter i løpet av perioden. Deler av styret har deltatt på to trenermøter der det har vært fokus på å utarbeide spilleregler for hvordan vi kan skape godt grunnlag for trivsel og sportslig utvikling på treningene. Klubben gjennomførte en trivselsundersøkelse for konkurransetroppen på høsten.

Det er holdt troppsvise foreldremøter for alle tropper. Konkurransepartiet har hatt foreldremøter i forkant av konkurransene. Hver tropp har valgt foreldrekontakter.

SAKER TIL BEHANDLING I STYRET

Behandlede saker i perioden:

 • Trenerkontrakter og godtgjøring til trenere
 • Kursing og rekruttering av trenere
 • Fordeling av halltider
 • Oppfølging av klubbens økonomi og budsjett
 • Dugnader og sponsorarbeid
 • Prioritering av utstyrskjøp

KURS/OPPLÆRING

Styret har lagt vekt på opplæring og kursing av trenere for å holde god kvalitet på treningene. I 2015 har KIL turn har hatt 3 deltagere på trener 1 kurs. En trener har deltatt på trampettsikringskurs. Ingen trenere eller utøvere har deltatt på mini-conventions dette året på grunn av kollisjon med annet arrangement. Trenere og utøvere har ønsket seg erfaringsutveksling med andre klubber for å få påfyll og nye tanker om hvordan vi kan gjøre treningene inspirerende og motiverende for utøverne. Det er gjennomført to treningssamlinger med Gran IL der trenere og utøvere på konkurransetroppen deltok. Den første samlingen ble gjennomført på Gran med den danske treneren Rasmus Brems-Hulgaard fra Cirque du Solei, og den andre samlingen ble gjennomført på Kongsvinger med Thomas Bekkavik fra Malvik som instruktør. Begge samlingene var vellykkede og har bidratt til ny kunnskap om hvordan vi kan arbeide med den sportslige utviklingen i klubben framover.

UTSTYR

Klubben har behov for nytt utstyr både for å fremme sportslig utvikling, men også for å forbygge skader og ivareta utøvernes sikkerhet på treningene. Styret har fastsatt en prioriteringsrekkefølge av innkjøp av utstyr. Det har tidligere vært sterk fokus på behovet for tumblingbane, men ny kunnskap har gjort at man nå ser for seg at klubben bør prioritere innkjøp av groptjukkas, stortrampoline med sikringsmatter, skumkile og til sist tumblingbane. Totalt sett er dette et investeringsbehov på omtrent 450 000 kr.

Det er kjøpt inn groptjukkas i 2015.

TRENINGER

KIL-turn har hatt vekst i antall aktive utøvere og har hatt 313 medlemmer i løpet av 2015. Det har vært stor pågang av nye turnere på alle partier, men mange har også sluttet i løpet av turnåret. Partiene har hatt stor pågang av utøvere og det har stort sett ikke vært ledig kapasitet på noen av troppene, unntatt på gymlek som har hatt noe ledig kapasitet i høsthalvåret. Klubben trenger flere trenere og mer halltid for å kunne ta i mot flere aktive utøvere enn det vi har i dag.

I tillegg til trampett og tumbling startet klubben med frittstående høsten 2015. Treningen ble gjennomført onsdager på Langeland skole. Øvrige treninger har vært gjennomført i Holthallen på tirsdager, torsdager og fredager. I vårsemesteret i 2015 har det også vært treninger på Terningen Arena i Elverum. I tillegg til sju hovedtrenere har vi hatt tjue hjelpetrenere. To av hovedtrenerne og seksten hjelpetrenere kommer fra klubbens konkurransetropp.

Klubben har fått positive tilbakemeldinger på gjennomføringen av treningene og alle tropper har vist god progresjon.

Utøverne har vært delt inn ulike partier slik oversikten under viser:

 • Gymlek
 • Tropp 1
 • Tropp 2
 • Tropp 3
 • Minirekrutt
 • Rekrutt/konkurranseparti

Målsettingen har vært å gi turnere i alle aldre et tilbud hvor de føler at de mestrer, og samtidig har noe å strekke seg etter. Trenere og støtteapparat har hatt fokus på at det er glede og mestring som skal stå i sentrum, sammen med satsing på å bevare det gode sosiale miljøet som vi har i klubben.

Styret har som målsetting å jobbe for å beholde ungdommer i alderen 12-19 år aktive i klubben og dette har klubben lykkes godt med i turnåret som er gått.

KIL turn har samarbeidet med flere andre idretter klubbens kompetanse på basistrening har vært etterspurt. Heidi Bye og Gunn Hege Dalsberget har stilt opp som turninstruktører for 66 barn fra Barneidretten som har fått tilbud om trening i til sammen fire ettermiddager. Klubben har også gjennomført en samling med Glåmdal håndball med fokus på basistrening. KIL turn stilte med trenere og utøvere til å demonstrere øvelser. En av KIL turns trenere har hatt to samlinger med skøyteklubben.

Sørumsand turnforening var på besøk hos oss for å få inspirasjon.

OPPVISNINGER, STEVNER OG KONKURRANSER

Oppvisninger

Alle tropper har deltatt på oppvisning på klubbens sommer- og juleoppvisning i Tråstadhallen. Turnere i alle aldre viste fram hva de har jobbet med i løpet av turnåret. Det var ca 90 utøvere som deltok på sommeroppvisningen og mer enn 120 på juleoppvisningen. På juleoppvisningen satte vi ny publikumsrekord. Hedmark Gymnastikk- og turnkrets var på klubbesøk under juleoppvisningen.

Styret takker alle foresatte som har bidratt med sjauing av utstyr, kakebaking, loddsalg, med å skaffe gevinster etc. og for all hjelp som har gjort at dette har blitt vellykkede arrangementer.

Barnekretsturnstevnet 2015

Stevnet ble avholdt i Løten og 37 turnere deltok. Det var mange gode aktiviteter for utøverne og det var et flott arrangement. KIL turn hadde Minions som tema i synsekonkurransen. Styret takker Mai Kristin Åsberg for sying av de fantastiske kostymene.

Granspretten 2015

KIL-turn deltok med 37 medlemmer og flere tropper. Klubben tok hjem totalt 11 pokaler.

Opplandspokalen 2015

KIL-turn deltok med 37 medlemmer. Klubben oppnådde gode resultater og hadde med 11 pokaler hjem. Senior kvinner vant gull i begge apparater.

Generelt har klubben oppnådd gode resultater og karakterer på alle våre konkurranser. På tross av mindre treningstid enn andre klubber, har utøverne vist stor sportslig framgang.

Buskerudtrampetten 2015

KIL turn deltok i alle klasser og det ble konkurrert i trampett og tumbling.

Buskerudtrampetten er landets største troppskonkurranse med et høyt sportslig nivå. Rekruttene tok en hederlig 13. plass av 70 tropper, junior mix tok 4. plass av 24 deltagende tropper og junior kvinner 9. plass av 26 tropper.

KM

KIL turn deltok i alle klasser, rekrutt, junior og senior. Troppene gjorde en flott innsats og delte topplasseringene med Hamar IL.

NM kvalik og NM

KlL turn stilte for første gang opp i NM kvalik. Klubben stilte med junior kvinner, junior menn, og 2 junior mix tropper. Det var et veldig høyt nivå i konkurransen, men junior menn kvalifiserte seg til NM i tumbling. Seks gutter og to trenere reiste til Arendal i september for å konkurrere mot de beste klubbene i landet. Troppen kom på niende plass.

ØKONOMI

KIL-turn har god økonomi og klubben hadde et positivt driftsresultat i 2015 tilsvarende 28 500 kroner. Klubben har investert i utstyr for omtrent 50 000 kroner.

Utgiftene til trenere og konkurranser har økt som følge av flere aktive turnere, men inntektene fra aktivitetsgebyr, dugnader og kiosksalg har også økt.

Det er inngått toårige sponsoravtaler med hovedsponsor Odal Sparebank og med Eidsiva energi. John Deere Forestry har også sponset klubben i 2015. Klubben fikk gavemidler av Odal sparebank i 2015.

Revidert regnskap og revisjonsberetning for 2015 legges fram for årsmøtet i egne dokumenter.

Styret 07.03.2016

Gry Høgberg Tommy Arnesen Heidi Bye

Styreleder nestleder sekretær

Astrid Bergersen Andre Fredriksen

Kasserer styremedlem