KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen – ikke tilstede

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant vara: Marilinn Prøven

 

Tid:                        16.03.2022 kl. 21:00       

Sted:                     Teams

 

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste møte: dato ikke satt 

 

 

 

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Økt treningsavgift:

 • Det ble dessverre noe uklart på årsmøtet i forhold til treningsavgiften for de troppene som trener to til tre ganger per uke, men ikke er konkurranseutøvere; Tropp 3, Tropp 4, Tropp 5 og Bredde.

Styret presiserer at Aspirant og Konkurransepartiet øker treningsavgiften med kr. 300,- per semester, fra kr. 1200,- til kr. 1500,-.

Tropp 3, Tropp 4, Tropp 5 og Bredde øker treningsavgiften med kr. 100,- per semester, fra kr. 1200,- til kr. 1300,-.

 • Vi har et styrevedtak fra 06.02.2018 som sier at hovedtrenere som trener på tropp ikke skal betale treningsavgift, kun medlemskontingent. Dette vedtaket ble fattet når det kun dreide seg om 1-2 trenere, og lenge før lønningene ble økt til et mer konkurransedyktig nivå.

I dag gjelder dette en fjerdedel av konkurranseutøverne våre.

 

Vi opphever det tidligere vedtaket, og vedtar at hovedtrenere også skal betale vanlig treningsavgift på lik linje med andre utøvere.

 

 

 

 

 

2.

 

Konkurransekostnader:

 • Bakgrunnen for saken er et spørsmål om å ha med to ekstra trenere til Opplandspokalen. Begrunnelsen for å ha med de to nyeste trenerne, er at Opplandspokalen er en fin konkurranse for å få erfaring som trener på konkurranser framover og at utøverne er tryggest på sine egne trenere.

Etter at spørsmålet kom, har det endret seg fra to til en ekstra trener.

 • Styret er enig i at kompetanseheving for trenerne er viktig, og at det er en veldig fin opplevelse for alle som reiser. Vi tillater at alle trenerne på Aspirant og Konkurransepartiet kan være med til Opplandspokalen.
 • Vi ser at budsjettet for konkurranser for resten av året kan bli stramt, og vil sende konkurransebudsjettet til de trenerne som er ansvarlig for konkurranser, slik at det kan gjøres gode vurderinger innenfor budsjettet for resten av konkurransene i år.

Vi presiserer at BKTS er viktig, og at det ikke er der det skal spares. Det er eneste arrangementet for de som ikke er konkurranseutøvere, og årets høydepunkt for mange.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tage

 

 

 

 

3.

KM – arrangør 2022:

Kretsen søker etter arrangør til KM i Troppsgymnastikk og Gymhjul 2022. Vi har arrangert KM tidligere, og har gode erfaringer fra det arrangementet. 

Vi er imidlertid avhengig av at foreldrene til konkurranseutøverne er positive, siden det er de som får ansvaret for oppgaver og oppgavefordeling. 

Vi oppretter en avstemming i Spond for å høre hva foreldrene ønsker.

 

Aktuelt tidspunkt blir siste halvdel av oktober.

 

Vi erfarte forrige gang at det er dyrt å leie Kongsvingerhallen (storhallen), og tenker derfor at Tråstadhallen bør dekke behovet. Nå er også KUSK-hallen vegg i vegg, og kan brukes som treningshall.

 

 

 

 

 

 

 

 

Heidi

 

4.

Sosialt miljø:

Styret jobber med det sosiale miljøet i trenergruppa. Vi jobber opp mot arbeidsmiljøloven og retningslinjene til Norges Idrettsforbund.

 

 

 

5.

Digitalt loddsalg i Spond:

I Spond har vi muligheten til å selge digitale skrapelodd for å få ekstra inntekt. 

Etter årsmøtet kom det forslag om dette er en mulig dugnad for foreldrene til konkurranseutøverne for å tjene inn til de 30000,- som ble vedtatt i forhold til egenandel for konkurranser på årsmøtet.

 

Heidi tar kontakt med foreldrene på Aspirant og Konkurransepartiet for å sjekke om det er interesse.

 

 

 

 

 

 Heidi

 

6.

Inntekter:

 • Sparebankstiftelsen

Gry har vært i kontakt med Sparebankstiftelsen i forbindelse med at vi ikke har fått de 80000,- vi ble tildelt til tumblingbane ennå.

Det har vært forsinkelser i forbindelse med Covid-19, men de skal komme på konto nå.

 • Odal Sparebank / KOBBL

Sponsorarbeidet i forhold til Odal Sparebank og KOBBL har ikke blitt tatt tak i ennå. 

 • Forskjellige søknader om midler

Det dukker stadig opp muligheter for å søke om midler. Vi ser at det kan være vanskelig å ha oversikt over de forskjellige mulighetene og fristene. 

Vi blir enige om å lage et årshjul/dokument med de forskjellige mulighetene til å søke, søknadsfrister og lenke til søknaden. Cato tar ansvar for å lage og følge opp dokumentet.

 

 

 

 

 

 

 Tage / Eirik

 

 

 

Cato

 

7.

Dugnad – renhold av hallen:

Det er veldig behov for støvsuging, vask og rydding av hallen. Hver tropp vil derfor få hver sin uke hvor de har en dag med ansvar for renhold og rydding.

Vi ser at det er vanskelig å gjøre dette mens det pågår treninger. Det bør derfor gjøres på lørdag eller søndag.

 

Heidi sender ut dugnadsliste med informasjon til alle troppene i Spond.

 

 

 

 

 

 Heidi

 

8.

Eventuelt:

 • Prosjekt

De fleste stedene hvor det er mulig å søke om midler, må det oppgis et spesielt prosjekt midlene skal brukes til.

Vi foreslår å starte et prosjekt for å rekruttere og beholde guttene i klubben (ren guttetropp?) – gjerne i forbindelse med Salto. Vi har et stort antall jenter i klubben, og ønsker mer kjønnsbalanse.

 

 • Dele dokumenter

Vi ser at vi har behov for å ha et sted hvor alle i styret har tilgang til enkelte dokumenter, både for å lese og skrive. Teams har en slik funksjon.

Cato tar ansvar for å se på en løsning for å opprette gruppe og dele dokumenter i Teams.

 

 • Oppsigelse

Jonas Waaler har sagt opp sin stilling hos oss. Han ønsker å slutte uten oppsigelsestid.

Ønsket innvilges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cato

 

 

 

Kongsvinger, 17.03.2022

Heidi Stenmyren