KIL Turn

Styremøte.

Innkalt: 

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Heidi Stenmyren

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Torunn Kildal Stangnes

Styremedlem: Eirik Grønnerud

Styremedlem/trenerrepresentant: Marilinn Prøven

Utøverrepresentant: Henrik Høgberg

Tid:                        03.12.2018 kl. 19.30.      

Sted:                     GIV, Rasta

Ikke tilstede: Torunn

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

Neste styremøte: 07.01.2019 kl. 19:30

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

Økonomi:

 • Økonomien ser bra ut.
 • Det er ikke sendt ut purrebrev ennå. Tage ringer til de det gjelder og snakker med dem. Vi purrer for aktive utøvere, og for inneværende år for de som har sluttet.
 • Det skal ikke betales kjøregodtgjørelse til trenere på konkurranser. Det oppfordres til at alle passasjerene betaler kr. 50,- til sjåføren.
 • Alle trenere skal sende timelistene sine til Marilinn for godkjenning. Marilinn videresender de til Tage for utbetaling. Det utbetales kun lønn for gjennomført trening.
 • Tage sender lønnslipper slik at trenerne kan se hva de har fått betalt for og eventuelt skattetrekk.
 • Det utbetales feriepenger på junilønnen.
 • Tage må få beskjed når trenere slutter. De kan ha krav på å få utbetalt utestående feriepenger.

Tage

Marilinn

Tage

Tage

Marilinn

2.

Politiattester:

 • Eirik trenger liste over trenere over 16 år som ikke har levert politiattest tidligere. (Guro, Georg, Ragne, Christoffer, Stine M, Emily, Frida)

Eirik

3.

Konkurranser:

 • Granspretten: likt som i fjor. Alle som har lyst fra Aspirant + Rekrutter kan være med.
 • Stag: (NM-kvalik). Vi hever foreldrebetalingen med kr. 100,- og bestiller overnatting på hotell.

(fra referat 16.01.2018) Betaling til NM-kvalik:

Til NM-kvalik er det vanlig konkurransekostnad for turnerne: 300,- for en dag/600,- for to dager.

Klubben dekker kostnadene til de som kvalifiserer seg til NM.

 • Retningslinjer for bruk av kredittkort:

-          Kredittkort skal ikke brukes ved kjøp av mat. Unntak kan gjøres etter avtale med styret.

 • Retningslinjer for konkurranser:

-          Trenere som deltar på konkurranser betaler deltakeravgiften selv på lik linje med andre utøvere.

Alle

4.

Ny sesong:

 • Gry tar kontakt med Svein Olav og informerer om at vi ønsker hallen mandager kl. 17:30 – 19:00 etter nyttår.
 • Tropp 4 deles etter årstrinn (2008/2009). Ene halvdelen flytter treningene til mandager.
 • Vi starter voksenturn mandager eller onsdager.

Gry

Heidi/Marilinn

Stine S

5.

NTG:

NTG Kongsvinger ved Åge Steen tok kontakt med KIL turn for å drøfte mulighetene for et samarbeid om etablering av troppsgymnastikklinje på Kongsvinger fra skoleåret 2019-2020.

Det er gjennomført samtaler mellom styret i KIL turn og daglig leder i NTG Kongsvinger.

Styret ser det som svært interessant for klubben å innlede et samarbeid med NTG om troppsgymnastikklinje. For klubben vil dette bety samarbeid om trenerressurser, anskaffelse av utstyr og kompetanseheving for vårt trenerkorps. Vi mener at dette kan bidra til økt rekruttering og sportslig utvikling av våre utøvere i alle aldersklasser.

NTG trenger seks søkere på vg1 eller vg2 for at tilbudet skal bli etablert. Dersom det ikke er nok søkere blir det heller ikke tilbud.

KIL turn forplikter seg til å delfinansiere trenerlønnen med ca 20 % stilling skoleåret 2019-2020. Til gjengjeld vil NTG bidra økonomisk med anskaffelse av nødvendig utstyr.

KIL turn må gå i dialog med kommunen og idrettsrådet om bruk av Holthallen fra august 2019. Tilbudet krever at Holthallen er fullt utstyrt og tilgjengelig for NTG på dagtid, tre til fire virkedager pr uke.

Styrets vedtak:

Styreleder gis fullmakt av styret til å videreføre samarbeidet med NTG. Styreleder deltar i prosessen med tilsetting av trener og har dialog med aktuelle aktører for å legge til rette for etablering av et slik tilbud.

Gry

4.

Eventuelt:

 • Nyttårsoppvisning 3. eller 4. uka i januar. Gry sjekker når Tråstadhallen er ledig.
 • Gry kontakter kretsen for å sjekke hvilke datoer som passer best for BKTS, 1. – 2. juni eller 15. – 16. juni 2019.
 • Vi avholder foreldremøte i begynnelsen av januar i forhold til BKTS.

Gry

Gry

Gry

Kongsvinger, 09.12.2018

Heidi Stenmyren