Organisasjonsplan

for

Kongsvinger IL Turn

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse.................................................................................................................. 1

Innledning................................................................................................................................. 2

Virksomhetsideen..................................................................................................................... 2

Idrettslagets Organisasjon........................................................................................................ 3

Årsmøtet................................................................................................................................................................... 4

Styrets funksjon og sammensetning.................................................................................................................... 4

Foreldreutvalg........................................................................................................................................................ 5

Medlemmer............................................................................................................................... 5

Konkurranseaktivitet................................................................................................................. 5

Anlegg....................................................................................................................................... 6

Arrangement............................................................................................................................. 6

Informasjon............................................................................................................................... 6

Økonomi.................................................................................................................................... 6

Medlemskontingent og treningsavgift................................................................................................................ 6

Lønn og honorar.................................................................................................................................................... 6

Kompetanseutvikling............................................................................................................................................. 6

Politiattest............................................................................................................................................................... 7

Årlige faste oppgaver................................................................................................................ 7

Innledning

Som del av vedtatt ny lov for idrettslag, er KIL Turn pliktig å vedta en særskilt organisasjonsplan. Dette skal være en fast sak på alle årsmøter og bør være et mest mulig levende dokument. I denne første versjonen er hovedfokus å lage et hovedriss av organisasjonen, aktivitetene og hvilke muligheter, rettigheter og plikter som finnes.

Virksomhetsideen

KIL turn skal være en klubb for mennesker som ønsker å oppleve fysisk mestring og utvikling. Alle skal være velkomne, uavhengig av alder, kjønn, idrettslig eller sosial bakgrunn, men klubbens ressursbruk retter seg hovedsakelig mot barn og unge. Det er viktigere å være en god klubb enn en stor klubb, selv om det beste selvfølgelig er å være både stor og god.

Det er en bærende ide at utøverne skal få drive idretten på sitt nivå, i stor grad uavhengig av alder. Idrettens grunnstige brukes som grunnlag for oppdeling i treningspartier for barn over skolepliktig alder.

Idrettslagets Organisasjon

Foreldreutvalg, Konkurransetroppen
Minirekrutt
ÅRSMØTET
styret
Hoved
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedl
em
Varamedl
em
Valgkomité
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Gymlek
Tropp 1
Tropp 2
Tropp 3
Konkurranse
Revisor
. revisor
1
2
.revisor

Foreldreutvalg/kontakter

Merknad:

Hovedstyret: Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes av årsmøtet

Kjønnsfordeling: ” Det skal være minst 2 representanter for hvert kjønn i styret , råd, utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styret, råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer, skal begge kjønn være representert” Jf. Idrettslagets lov § 7

Årsmøtet

üÅrsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet.

üÅrsmøtet blir avholdt en gang i året i måneden som er fastsatt i loven.

üProtokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kommune, og de særkretser idrettslaget er tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider.

üInnkalling til årsmøtet skal skje senest 1 måned før årsmøtet avholdes.

üInnkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene.

üInnkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes/legges ut 1. uke før.

üÅrsmøtet er for alle klubbens medlemmer, men kun de som er 15 år eller eldre (fyller 15 år i løpet av kalenderåret) har stemmerett, det vil si de som har betalt medlemskontingenten.

Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år.

üÅrsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.

üÅrsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf §12.

Styrets funksjon og sammensetning

Styret skal

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben
 • Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter
 • Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad
 • Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett
 • Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.

Styret har følgende medlemmer. Nevnte er arbeidsoppgaver/arbeidsfordeling er veiledende og må tilpasses styrets besetning og ønsker.

Leder

 • er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger
 • står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet
 • innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene
 • anviser utbetalinger sammen med kasserer
 • skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister

Nestleder

 • fungerer som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt
 • bistår leder og danner et lederteam med denne.
 • har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem.

Sekretær

 • fører referat over alle styremøter og medlemsmøter
 • tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering
 • lager møteplan i samarbeid med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer.
 • lager oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene.

Kasserer

 • Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer
 • har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne (http://www.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontopl).
 • anviser utbetalinger sammen med leder.
 • har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne
 • setter opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet

Styremedlemmer

 • møter forberedt på styrets møter
 • tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak
 • kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks. informasjon/web, sosialt-ansvarlig, materialforvalter o.l.

Foreldreutvalg/kontakter

Foreldrekontaktene består av en representant for foresatte til medlemmer i hvert av treningspartiene med aktive under 15 år. Et av medlemmene i utvalget bør være medlem i hovedstyret. Valget skjer på første foreldremøte etter sesongstart. Medlemmene har ikke vara, men kan om nødvendig suppleres i løpet av sesongen.

Kontaktene har ansvar for klubbens arrangementer og tiltak, slik som jule- og sommeravslutning. Herunder få tak i foreldre til dugnader og avholde foreldremøter.

Kontaktene bidrar også med oppgaver som er avlastende for trener ifm. oppvisninger og stevner, blant annet planlegging av transport og overnatting.

Foreldreutvalg, Konkurransetroppen

Foreldreutvalget består av foresatte til medlemmer i Konkurransetroppen. Valget skjer på første foreldremøte etter sesongstart. Medlemmene har ikke vara, men kan om nødvendig suppleres i løpet av sesongen.

Utvalget har ansvar for å utarbeide forslag til inntektsgivende aktiviteter, fremme disse for styret og har helhetlig ansvar for gjennomføringen av de aktiviteter godkjent av styret.

Medlemmer

Medlemskap i Kongsvinger IL Turn er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingent.

Medlemskap kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side

Innmelding skjer ved registrering i MySoft, Norges Gymnastikk- og turnforbunds elektroniske medlemsregister.

Konkurranseaktivitet

KIL Turn deltar årlig på Hedmarks barnekretsturnstevne, en massemønstring for store og små.

For rekrutt og junior tar en sikte på deltakelse i 2-4 troppskonkurranser. Her legges det i tillegg til sportslige prestasjoner vekt på sosial lagbygging og opplevelser. Klubben legger vekt på å holde egenandelene så lave at alle kan delta.

Anlegg

Klubben har i utgangspunktet treninger i Holthallen på Kongsvinger, men er på kontinuerlig jakt etter egnede lokaler der apparatene ikke må ryddes ut og inn for hver trening. Det ultimate ønsket er egen turnhall.

Arrangement

KIL Turn har fast jule- og sommeravslutning. Foreldreutvalget har ansvar for den praktiske gjennomføringen, mens trenerne har ansvar for selve turnoppvisningen.

Informasjon

Idrettslaget informerer medlemmene via gmail samt nettsiden som har adresse: www.kongsvingeril.no/turn . Klubben har også egen Facebook-side.

Økonomi

üHovedstyret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi

üHovedstyret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet.

üAlle innkjøp over 5000 kroner skal godkjennes av styret.

üAlle fakturaer og bilag skal attesteres av 2 personer, den som har bestilt varen og ett styremedlem.

üDet skal tegnes lovpålagt underslagforsikring for de som disponerer kontoene.

Medlemskontingent og treningsavgift

Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i idrettslagets lov.§4. Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem. Det må registreres hvert enkelt medlem med navn og betalt beløp slik at revisor kan kontrollere medlemslister mot regnskap. Medlemskapet følger kalenderåret.

Aktive medlemmer (turnere) betaler i tillegg halvårsvis treningsavgift. Størrelsen på denne fastsettes av styret. Nye medlemmer tilstås tre treninger før de må bestemme om de skal være med. Videre deltakelse forutsetter betalt treningsavgift.

Lønn og honorar

Trenere avlønnes etter faste satser bestemt av styret. Det skal differensieres etter ansvar og kompetanse. Trenerlønn forutsetter undertegnet kontrakt, forevist politiattest og at timelister er levert. Både trener og styre har ansvar for at formell kontrakt kommer i orden.

Kompetanseutvikling

Det skal legges til rette for kursing av både trenere og tillitsvalgte. Når klubben gir vesentlig økonomisk støtte, skal det lages avtale om hvilken ”plikttjeneste” som forventes.

Politiattest

Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.

Alle trenere skal forevise attest. Andre som har regelmessig kontakt med barna bør også ha det, men det er ikke noe krav for f.eks. styremedlemmer. Det er bedre å ha for mange attester enn for lite. Attestene skal forevises klubbens politiattestansvarlig, men klubben skal IKKE beholde attesten eller kopi av denne. Det er ikke noe krav om årlig politiattest.

Hva skal idrettslaget gjøre?

 • Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 • Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant av motsatt kjønn.
 • Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå.
 • Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen.
 • Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha politiattest.

 • Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker.
 • Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte.
 • Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
 • Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten.

Årlige faste oppgaver

üGjennomføre den årlige lovpålagte idrettsregistreringen, frist 30. april.

üGjennomføre årsmøtet i henhold til idrettslagets lov.

üRapportere endringer av post og e- postadresser.

üOppdatere nytt styre på samme sted som idrettsregistreringen.

üSøke kommunale midler. Sjekk med kommune for søknadsfrist.

üSøke kommune om treningstider. Sjekk kommune om søknadsfrist.