KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant: Stine Moltzau

Trenerrepresentant vara: Marilinn Prøven

 

Tid:                        25.08.2020 kl. 19:00       

Sted:                     GIV

 

Ikke tilstede: Stine Moltzau

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste styremøte: ikke satt dato

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

 

Oppstart av ny sesong:

 • Smittevern

Norges Gymnastikk og turnforbund (NGTF) og Norges Idrettsforbund (NIF) har gitt gode oppdaterte retningslinjer for smittevern som vi følger. Det er viktig at alle trenerne får god informasjon om hvilke retningslinjer som skal følges. Cheerleadingen må også få beskjed om hva som gjelder.

 • Trenerkabalen

Marilinn har satt opp trenerkabalen, og vi har i år et luksusproblem med mange hjelpetrenere. Mangel på hovedtrenere på de eldste troppene er løst ved at Aspirant og Konkurransepartiet trener på samme tidspunkt, slik at trenerne kan samarbeide.

 • Medlemsmasse

Vi har i løpet av sommeren byttet medlemsregister fra Mysoft til KlubbAdmin. Det vil si at alle utestående fordringer er slettet og medlemsregistret vasket.

Vi har nå 284 påmeldte og 2 på venteliste. 4 av troppene er fulle. Hovedtyngden av medlemmene er barn mellom 5 og 9 år.

Vi er veldig fornøyde med at medlemsmassen har holdt seg så godt gjennom nedstengningen.

 • GymX

Vi jobber med å få til et tilbud på dagtid til «godt voksne». Svein Tore Gerhardsen har sagt seg interessert i trenerjobben, og Gry tar kontakt med kommunen/Frisklivssentralen for å se om vi kan få til et samarbeid.

Det er ikke et mål for oss å tjene penger på dette konseptet, men å vise at Kongsvinger trenger en turnhall.

 • Trenermøte

Når alle troppene har kommet i gang, skal det avholdes et trenermøte for alle trenere. Smittevern er et av punktene på agendaen.

 • Trenerkontrakter

Trenerkontraktene gjelder for ett år. Vi velger nå å si opp alle kontrakter for å inngå nye. Vi ønsker blant annet å presisere vedrørende politiattest.

Kontraktene sendes ut elektronisk til alle styremedlemmene for gjennomlesing, og at alle kan komme med forslag til endringer.

 • Renhold

Vi skal sette opp dugnadsliste for renhold i hallen. Cheerleadingen skal ta sin del av vaktene. Forslag er at Cheerleadingen støvsuger frittståendegolvet etter sine treninger, og at vi vasker resten av utstyret. Golvvasken fordeles på begge lagene.

Gry kaller inn til samarbeidsmøte.

 

 

 

 

 Marilinn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gry

 

 

 

 Marilinn

 

 Gry

 

 

 

 

Gry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utgangen av september

 

 

 

 

 

 01.09.2020

 

 

 

 

 15.09.2020

2.

 

Sportslig utvalg:

 • Det har kommet forslag om å opprette et sportslig utvalg.

Styret kan opprette utvalg uten at det trengs et årsmøtevedtak.

 

Vi tenker oss at et sportslig utvalg bør bestå av 3-4 personer, og at trenerrepresentanten er en av dem. Vi tenker at det også er viktig at medlemmene i utvalget er voksenpersoner med trenerkompetanse og motivasjon for vervet. Det er viktig for oss at utvalget er satt sammen slik at alle tropper/aldersgrupper er godt representert. For eksempel en trener for de yngste troppene, en trener for de mellomste troppene og en trener for konkurranseutøverne.

Oppgaven til sportslig utvalg vil være å lage en felles kjøreplan for alle tropper, slik at det blir en helhet i hvordan man for eksempel øver inn forskjellige momenter, hvordan man gjennomfører treninger o.l.

Vi ønsker at sportslig utvalg skal utarbeide en sportslig plan for KIL Turn innen utgangen av semesteret. For å gjennomføre dette tenker vi også å hente inn ekstern hjelp og motivasjon.

 

Cato formulerer et skriv som han sender til styret for gjennomlesing. Når skrivet er klart, sender vi det til de trenerne som fyller de vilkårene styret har satt, slik at de kan melde sin interesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01.09.2020

3.

Økonomi:

 • Saldo

Vi har per i dag litt i underkant av 1,2 millioner på konto. Vi ser at vi heldigvis har klart oss greit gjennom nedstengningen.

 • Sponsormidler

Det går an å søke sponsormidler hos arbeidsgiveren til Cato. Fristen går ut snart. Cato sender søknad.

 

 

 

 

 

 Cato

 

 

 

 

4.

Dugnad:

 • Vi er enige om at vi går for salg av julekalendere i år også. Vi så i fjor at det var lettsolgte kalendere, og en god inntjening. Vi går ned på antallet vi bestiller, ettersom vi så i fjor at vi satt igjen med mange kalendere. Vi bestiller 1200 kalendere.
 • Ettersom vi har hatt så liten kontakt med foreldremassen, og vårsesongen har vært slik den ble, velger vi denne gangen å takke nei til tilbudet om dugnadsarbeid fra Byen Vår.

 

 

Gry

 

Gry

 

 

 

5.

Eventuelt:

 • Vi har to e-postadresser som styret bør få tilgang til.

Disse to er trenerkilturn@gmail.com og regnskapkilturn1892@gmail.com

 • KIL Turn har i sommer hatt en ukes turnleir i samarbeid med kommunen ved Tor Inge With. 6 av våre trenere var med, og det var 20 påmeldte barn. Vi har fått gode tilbakemeldinger, og det er antydet at dette kan gjøres flere ganger. Marilinn tar et evalueringsmøte med Tor Inge.

 

 

Stine og Tage

 

 

Marilinn

 

 

Kongsvinger, 26.08.2020

Heidi Stenmyren