KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Trenerrepresentant: Stine Moltzau

Trenerrepresentant vara: Marilinn Prøven

 

Tid:                        14.10.2020 kl. 21:15       

Sted:                     Teams

 

Referat distribueres per e-post til alle innkalte.

 

Neste styremøte: 26.10.2020 kl. 19:30

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

 

Juledugnad:

  • Salg av kalendere

Alle utøvere skal selge kalendere i november, som i fjor. Kalendere er bestilt, og har kommet til posten.

Hvordan vi løser fordeling og distribusjon blir sak på neste styremøte.

  • Juletresalg i desember

Vi hadde i utgangspunktet sagt nei til forespørselen, men Byen Vår ved Uno ønsket at vi så på det en gang til etter at de hadde fått på plass detaljer og ansvarsfordeling.

Vi var enige om at Byen Vår og Opaker Gård har gjort et veldig godt forarbeid, og at vi ut fra disse nye opplysningene ønsker å være med på denne dugnaden.

Salgsperioden vil være 11. – 23. desember, 4 timer hver dag.

Vi tenker at vi deler opp vaktene i 2-timers vakter. Det vil da bli 26 vakter (13 dager salg) med 2-3 selgere per vakt. Det vil si at vi totalt trenger minimum 80 personer.

Inntjeningen for oss er minimum kr. 50,- per solgte juletre, og vi bærer ingen risiko for usolgte juletrær.

Vi tenker at alle troppene skal bidra, og at vi fordeler vaktene per tropp.

Vi må spørre Uno om en varmebu.

 

 

Gry

 

Gry

 

 

 

 

 

 

 

 Gry

 

 

 

 

 

oktober

2.

 

Innkjøp tumbling:

Vi har fått tilbud på tumblingbane fra Eurogym. Totalprisen er på SEK 126100,-.

Med dagens kurs er SEK 126100,- = NOK 137991,23 + 25 % mva = 172489,03

I tillegg kommer frakt på SEK 4850,- = NOK 5307,36

Totalt NOK 177796,39

 

Gry har kontaktet Sparebankstiftelsen for å høre om gaven på kr. 80000,- fortsatt kan brukes. Tildelingen gjelder til 03.12.2020, og kan trekkes tilbake dersom den ikke blir brukt innen da.

Vi har årsmøtevedtak på at vi kan bruke om lag kr. 140000,- til innkjøp av tumblingbane + kr 80000,- fra Sparebankstiftelsen.

 

Vi vil kunne søke momskompensasjon for den neste år, og vi kan få utstyrsmidler (LAM-midler) neste år, slik at den reelle kostnaden blir litt lavere.

 

Styret vedtar å kjøpe tumblingbanen vi har fått tilbud på.

 

 

Tumblingbanen skal ikke settes opp i hallen før det er avklart med kommunen (Svein Olav).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Økonomi:

  • Momskompensasjon

Vi har fått e-post fra Jørn Skjærvik i idrettsforbundet i forbindelse med klubbens søknad om momskompensasjon. Grunnen for forespørselen var at vi hadde en stor økning i søknadsbeløpet fra 2019 til 2020.

Vi har ventet på å få avholde ekstraordinært årsmøte for å få på plass en kontrollkomite som kunne revidere regnskapet vårt, men på grunn av koronasituasjonen har det ikke latt seg løse. Vi har derfor ikke noe revidert regnskap.

Vi trenger at hele styret signerer på årsregnskapet. Dette skal vi få på plass i løpet av kort tid.

Skjærvik lover at det ikke vil bli noen avkortning av søknadsbeløpet.

 

  • Økonomi

Vi har fortsatt god økonomi, med i overkant av 1,1 mill. på konto. I disse dager forfaller også medlemskontingent og treningsavgift, slik at inntektene vil øke.

 

  • Sponsormidler

Vi har fått kr. 25000,- i sponsormidler fra ABB. Summen er øremerket innkjøp av frittståendeprogram og kursing av trenere i frittstående. Tage blir kontaktperson for ABB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tage

 

 

 

4.

Reklamefilm Odal Sparebank:

  • Odal Sparebank skal flytte lokaler, og har i den forbindelse tenkt å lage en reklamefilm. Som hovedsponsor for KIL Turn, ønsker de at vi skal være med i filmen. Filmen vil blant annet legges ut på YouTube og glåmdalen.no.

Filmingen skal være førstkommende søndag, og Heidi har sendt ut forespørsel til alle troppene fra Tropp 1 og oppover om noen ønsker å delta. Odal Sparebank ønsker ca. 15 utøvere til å turne, i tillegg til noen statister.

Kim har ansvar for det turnmessige opplegget, og Cato har ansvar for det praktiske.

 

 

 

 

 

 Cato

 

5.

Hall:

  • Stig Nilsen i Idrettsforbundet (NGTF) har ringt oss og spurt hva vi tenker i forhold til hall. De har hørt at vi har høy aktivitet, og vil gjerne hjelpe oss hvis vi ønsker å sette i gang en prosess med basishall. De har også sendt oss bilder fra Ålgård turn som åpnet ny hall i september. Det er en idrettshall som er bygd om til basishall.

 

Gry har også besvart en kartlegging i forhold til planer/behov fra Idrettsrådet. I besvarelsen er vi helt tydelige på at KIL Turn ønsker at Holthallen skal gjøres om til turnhall for troppsgymnastikk, og at vi ønsker at Kongsvinger kommune skal stille seg bak ønsket vårt og se betydningen av å ha en arena for turn og gymnastikk.

 

Vi starter en spennende prosess nå, når vi har gått ut med at vi ønsker Holthallen som turnhall.

Vi ønsker at kommunen skal eie hallen, slik at fremtidige styrer skal slippe å måtte jobbe veldig hardt for å skaffe inntekter i mange år framover.

 

Vi ser at Allianseidrettslaget er viktig for oss i den videre jobben. Det samme er Idretsrådet og kommunen.

 

Vi starter med å invitere Frode Ek Skarnes fra alliansen til neste styremøte (se sak under eventuelt).

I neste omgang vil vi invitere Idrettsrådet til møte, og ta kontakt med Ålgård.

 

 

 

 

 

6.

Eventuelt:

  • «Fadderordning»

Idrettsalliansen (Kongsvinger Idrettslag) har hatt styremøte og vedtatt at de ønsker å prøve en fadderordning for lagene. Fadderne vil ha informasjonsansvar overfor styret i alliansen for sitt idrettslag. KIL Turn har fått tildelt Frode Ek Skarnes som fadder.

Han har tatt kontakt med oss, og ønsker å høre litt om hva vi jobber med og få litt generell informasjon. Vi inviterer han til neste styremøte (se også sak 5.)

 

 

  • Sportslig utvalg

Det sportslige utvalget vil bestå av:

Kim Fredriksen

Stine Stake

Victoria Tangen

Stine Moltzau

Marilinn Prøven

Vi ser at vi nå dekker alle alderstrinnene, og er fornøyd med sammensettingen.

Det sportslige utvalget kalles inn til et møte for å avklare forventninger og mandat.

 

 

 

 

Gry

 

 

 

 

 


 Cato

 

 

Kongsvinger, 15.10.2020

Heidi Stenmyren

KIL Turn