KIL Turn

Styremøte.

 

Innkalt: 

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt

Styremedlem/trenerrepresentant: Stine Moltzau

Varamedlem/utøverrepresentant: Frida Norevik

 

Tid:                        10.03.2020 kl. 18.30.      

Sted:                     GIV, Rasta

 

Ikke tilstede:

Referat distribueres pr. e-post til møtepliktige samt varamedlem.

 

Neste styremøte: ikke satt dato

 

Punkt:

Tekst:

Ansvar:

Frist:

1.

 

Oppfølging fra årsmøtet:

 • Tage tar kontakt med de som har vært revisorer i perioden før årsmøtet for å se om de kan revidere regnskapet. Eventuelt må vi finne noen andre.
 • Valgkomiteen som er valgt inn fra og med årsmøtet må få på plass kontrollkomite (2 revisorer) før ekstraordinært årsmøte.
 • Ekstraordinært årsmøte kalles inn med 14 dagers frist. Møtedato blir 31.03.2020.

 

 

Tage

 

 

Heidi

 

Heidi

 

2.

 

Svømmedisco:

 • Vi setter dato for svømmedisco til 28.03.2020 kl. 17:30 – 19:30, med forbehold at det lar seg gjennomføre.
 • Gry sjekker med Park og anlegg og TK om det passer.
 • TK har sagt seg villig til å stille med musikk og lys.
 • Svømmedisco blir for barn fra Tropp 1 til og med Aspirant.
 • Barn som ikke er svømmedyktige må ha med ledsager. Det må være en voksen per 10 barn.
 • Påmelding gjøres enten via Facebookgruppene, eller at vi oppretter et arrangement på hjemmesiden.

 

 

 

 

Gry

 

 

 

 

 

Heidi

 

 

 

3.

Sommeravslutning:

 • Sommeravslutning blir 6. eller 7. juni.
 • Vi tar det som en generalprøve til BKTS.
 • Dersom Tråstadhallen er opptatt, har vi ishallen som alternativ.
 • Alle tropper avslutter treningene sine etter sommeravslutningen. Siste uka blir kun trening for de som skal på BKTS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Juledugnad:

 • Vi har blitt forespurt om juledugnad fra Byen Vår.
 • Dugnaden vil foregå 3-4 timer på ettermiddag fra 13. – 23. desember.
 • Det er mulighet for å tjene mer enn kr 100 000,-.
 • Vi ønsker å ta det opp med foreldregruppen på ekstraordinært årsmøte for å lodde stemningen før vi gir tilbakemelding til Byen Vår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ny trenerreprensentant:

 • Stine er valgt som trenerrepresentant, og går inn i styret i stedet for Marilinn.
 • Vi har ingen klar oppgaveliste ettersom Marilinn var førstemann i dette vervet, og veien har blitt til mens vi har gått.
 • Gry og Heidi lager en beskrivelse over oppgaver, samt at Stine tar en prat med Marilinn for å få dokumenter og oversikt av henne.
 • Noen av oppgavene er:
 • Delta på styremøter
 • Være et bindeledd mellom alle tropper, trenere og styret. Tenke helhet i klubben.
 • Motta timelistene fra alle trenere den 15. hver måned. Disse må kontrolleres opp mot avtaler, og sjekkes at de er ført riktig før de sendes til Tage innen den 25. i måneden.
 • Gjennomføre trenermøter to ganger per semester. Trenermøtene skal være for å samle trenerne om avgjørelser, lage hallregler og spleise sammen trenergruppa.
 • Håndtere klager fra foresatte, utøvere og trenere
 • Sjekke frist, sette opp ønske om dager/tider og søke kommunen om halltid, samt delta på hallfordelingsmøte.
 • Ha oversikt over hvilke trenere som er på hvilke tropper, passe på at hver tropp ikke har for mange trenere, men samtidig sørge for at de har nok trenere. Kontrollere opp mot lønnsbudsjett.
 • Rekruttere nye hjelpetrenere over 13 år fra egen klubb (husk å ha dialog med foresatte)
 • Rekruttere hovedtrenere over 16 år fra egen klubb
 • Bestille førstehjelpsutstyr og plassere dette i hallen slik at alle har tilgang til det de trenger.
 • Påse at alle tropper avholder foreldremøter og velger foreldrekontakter, eventuelt delta på møtene hvis hovedtrener ønsker det.
 • Finne, informere og godkjenne kurs som er aktuelle for de enkelte trenerne
 • Planlegge til BKTS og sommeravslutning
 • Sette opp liste over klokkeslett vi skal ha tilgang til hallen og sende til Gry og Heidi, slik at vi kan melde det til Svein Olav og sørge for at alle nøkkelbrikker skal fungere i de tidsrommene.

 

 

 

 

 

 

Gry og Heidi

 

6.

Egentrening i hallen:

 • Ingen har lov til å trene alene i hallen. Hvis noen har ønske om egentrening, må det avklares med trenerne på de troppene som har trening på ønsket tidspunkt, slik at ikke den ordinære treningen forstyrres.
 • Det er ikke lov til å ha med seg noen for å trene i hallen utenom oppsatte treningstider.

 

 

Stine

 

7.

Koronavirus:

 • Vi vurderer i forhold til smittevern. Heidi har vært i kontakt med kommunelegen, og avventer tilbakemelding derfra. Informasjon legges ut på hjemmesiden/Facebookgruppene og følges opp fortløpende.

 

 

Heidi

 

8.

Nøkler til hallen:

 • Heidi er i dialog med Svein Olav for å få hentet flere nøkler til Holthallen.

 

 

Heidi

 

9.

Sak til neste møte:

 • Lage retningslinjer for deltakelse på forskjellige arrangementer (Alt Mulig Dagen, Barneidretten o.l.) – lønn/ikke lønn

 

 

 

 

Kongsvinger, 11.03.2020

Heidi Stenmyren