Årsmøte i KIL Turn 2017

13. mars 2018Sak 1             Godkjenning av de stemmeberettigede.

16 Fremmøtte hvorav 9 var medlemmer og hadde stemmerett. Henning Olsad Kjøk møtte som representant fra AllianseidrettslagetSak 2             Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

Innkalling godkjent

Saksliste godkjent

Forretningsorden: Alle frammøtte har talerett, de stemmeberettigede har tale- og stemmerett.Sak 3             Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer som underskriver protokollen.

Møteleder: Gry Høgberg

Referent: Torunn Kildal Stangnes

Underskrive protokoll: Kim Fredriksen og Jorun BergersenSak 4             Styrets årsmelding for 2017

Styreleder Gry Høgberg gjennomgikk/leste opp styrets beretning.

De enkelte troppene har ikke lagt frem egne beretninger i år. Vi har mange tropper og av praktiske årsaker er rapportene for disse lagt inn under styrets årsberetning som en samlet beretning.

Styrets beretning ble godkjent med to mindre rettelser: 

1.side 3, Konkurransepartiet består av rekrutt og junior, ikke rekrutt og elitegruppe

2.Eidsiva bør nevnes som sponsor under økonomiSak 5             Revidert regnskap for 2017

Gry Høgberg redegjorde for manglende regnskap 2017. I månedsskiftet februar/mars ble det oppdaget at regnskapsfører ikke har arbeidet med regnskapet slik som avtalt og at dette derfor ikke ville bli ferdig til årsmøtet. Daglig leder for firmaet er svært villig til å komme med en løsning, men dette kunne ikke rekke å være klart i tide til årsmøtet.

Det samme firmaet har også hatt ansvar for å kjøre lønn og dette har fungert godt. Det har derfor ikke vært mulig å avdekke utfordringene i tide. 

Daglig leder mener å ha regnskapet klart innen fristen. Hvis ikke må vi søke trolig dispensasjon.

Det vil være naturlig å måtte kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å behandle regnskapet når dette er klart.

Vi forventer å kunne sitte igjen med ca 100 000 i overskudd og vi kan konkludere med at klubben i dag har en sunn økonomi. 

Kommentarer:            Henning O. Kjøk ber om dato for når regnskapet forventes lagt frem. Dette er ikke mulig å si i dag, men vi håper vi får ordnet dette så raskt som mulig

Kim Fredriksen spør om vi vil bytte regnskapsfører. Dette bekrefter styret av vil bli gjort.Sak 6             Innkomne saker 

Ingen innkomne sakerSak 7             Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

Det ble vedtatt å videreføre medlemskontingenten på:      Kr   100,- Per medlem

Det ble vedtatt å videreføre følgende treningsavgifter:       Kr 1200,- to og tre treninger/uke

                                                                                               Kr   700,- en trening i uka

                                                                                               Kr   500,- Toddler (Økes med 100,-)

Kommentar: Anders Sønstebø stiller spørsmål om hvorfor det ikke er forskjellige priser for 2 og 3 treninger per uke. 

Styrets svar: Det er store ekstra utgifter ved å delta på konkurranser og å være med på konkurransepartiet. Styret ønsker derfor ikke å pålegge større utgifter på konkurranseturnerne.

Forslag fra Anders: Det legges inn begrunnelse i organisasjonsplanen hvorfor avgjørelsen om lik betaling er gjort.

Treningskontingenten vedtas med Anders sitt forslag.

Det ble vedtatt å fortsette med søskenmoderasjon:            Kr   200,- Per søskenSak 8             Vedta budsjett for 2017

Budsjettet for 2018 er satt opp med utgangspunkt i regnskapet for 2017.

Det er ikke planlagt innkjøp av utstyr vår 2018 da vi ikke kan lagre mer utstyr i Holthallen så lenge vi deler den med skolen. 

I 2017 hadde vi en ekstra uventet inntekt på rundt 50 000 etter å ha arrangert KM.

Hvis vi ser at det er nødvendig når regnskapet foreligger vil vi ta opp budsjettet på nytt ved ekstraordinært årsmøte.

Forslag:                       

1. Det foreslås å utsette vedtak av budsjett til regnskapet foreligger

2. Det foreslås å vedta budsjettet midlertidig, men at det legges frem et revidert budsjett ved ekstraordinært årsmøte når regnskapet foreligger.

Det ble stemt over 2 forslag i forhold til budsjett.    

Årsmøtet vedtok forslag 2. med 9 stemmer mot 0Sak 9             Organisasjonsplan 2018

Styreleder Gry Høgberg gikk igjennom organisasjonsplanen og endringer for 2017.

Kommentarer:            Endring fra 2017 i forhold til politiattest. Rutinene for politiattest endrer seg ofte og vi må derfor forholde oss til gjeldende regler når det søkes.

                                    Rettelse 1. Avsnitt om medlemskontingent og treningsavgift. «Størrelsen på denne fastsettes av styret» må rettes til at det må fastsettes av årsmøtet.

                                    Rettelse 2. Her setter vi også inn begrunnelse for hvorfor treningsavgiften er lik for to og tre treninger.

Organisasjonsplanen ble vedtatt med 2 rettelser. Med 9 mot 0 stemmerSak 10           Valg

Uno Arnesen redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Gry Høgberg                           Styreleder                                          valgt for 1 år

Eirik Grønnerud                      Nestleder                                           valg for 2 år

Tage Nilsen                             Kasserer                                             valgt for 2 år

Torunn Kildal Stangnes          Sekretær                                            valgt for 2 år

Marilinn Prøven                     Trenerrepresentant                           Ikke på valg    

Heidi Stenmyren                     Styremedlem                                     Ikke på valg

Henrik Moe Høgberg             Vara og ungdomsrepresentant          Valgt for 1 år

Jan Guldbrandsen                   Revisor                                               Ikke på valg

Solfrid Vestaberg                   Revisor                                               Ikke på valg

Styret velges med 9 mot 0 stemmerValgkomiteen for 2019:

Leder:              Uno Arnesen

Medlem:         Line Helstad 

Medlem:         Hanne Marit Juliussen

Vara:               Stig Johnsrud

Kommentar: Det skal egentlig være 4 medlemmer i valgkomiteen. Vi mangler 1 vara. Det er ønskelig å velge 1 vara til komiteen. Stig Johnsrud foreslås og ble valgt som vara på årsmøtet. Kongsvinger, dato______/______2018

Kim Fredriksen                                   Jorun Bergersen

Sign                                                     Sign