KIL Turn

Styremøte.


Innkalt:    

Styreleder: Gry Høgberg

Nestleder: Eirik Grønnerud

Kasserer: Tage Michael Westli Nilsen 

Sekretær: Heidi Stenmyren

Styremedlem: Cato Bratt 

Trenerrepresentant vara: Marilinn Prøven 


Tid:         01.11.2021 kl. 21:00    

Sted:        TeamsReferat distribueres per e-post til alle innkalte.


Neste møte: styremøte 08.11.2021 kl. 21:00
Punkt:    Tekst:                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ansvar:                              Frist:

1.           Trenerlønn / trenerbehov:

              Gry har vært på møte i NGTF og de snakket om trenerlønn. Både NGTF og klubbene er enige om at vi må ha en konkurransedyktig lønn. Vi må ha en lønn som

              kan matche andre type arbeidsplasser som er aktuelle for de av trenerne våre som ikke har fulltidsarbeid ved siden av trenerjobben.

              •    Vi ser at flere av trenerne fra 16 år og oppover tar seg andre jobber i tillegg til trenerjobben for å tjene penger til for eksempel russebuss. De kommer da 

                    gjerne i en klemme hvor de blir nødt til å velge arbeidsvakter. Turnjobben taper da ofte, ettersom de tjener mer på andre jobber.

              •    Vi diskuterer hvordan vi kan løse dette. Vi er enige om at medtrenerlønnen er på et greit nivå, og at dette vil gjelde for hovedtrenerlønnen. Det kommer 

                    forslag på å differensiere på alder, og/eller på ansiennitet.

              •    Det er enighet om at hovedtrenerlønnen skal være høyere enn medtrenerlønnen, ettersom hovedtrener har flere oppgaver og mer ansvar. Det skal også være

                   attraktivt å bli hovedtrener.

              •    Vi ser at vi antagelig ikke får gjort så mye med de trenerne som allerede er i denne situasjonen, men vi ønsker å gjøre noe for de trenerne som kommer dit 

                    i framtiden.

              •    Vi vet at flere av de voksne trenerne er på vei ut av klubben. Vi ønsker at de yngre trenerne blir i klubben og får jobb som hovedtrener etter hvert, for å 

                    beholde turnkompetansen og voksne trenere.

              •    Vi snakker også om å gi Marilinn og Kim en fast stillingsprosent/-lønn eller honorar. De har større ansvar, og flere arbeidsoppgaver som de ikke skriver timer 

                   for. En økt lønn, vil ikke gi de mer fritid, men vil kunne rettferdiggjøre tidsbruken overfor familien.

              •    Vi ser at vi har behov for flere voksne trenere. Et forslag er å sette inn en stillingsannonse i lokalpressen, og søke etter eksempelvis barne- og ungdomsarbeidere, 

                   som har kompetanse på å jobbe med barn, og så kurse dem i det turnmessige. 

              •    Et annet forslag er å tilby en turntrener fra en annen klubb en liten stillingsprosent hos oss. Det er da viktig at det er Kim og Marilinn som har myndigheten til 

                    avgjørelser, og at en eventuell ny trener forholder seg til deres avgjørelser.

              •    NGTF sitt hovedmål er aktivitet. Det er derfor ikke aktuelt å gå ned på antall tropper/halltimer så lenge vi har utøvere som ønsker å trene hos oss.

              •    Vi blir enige om å undersøke hvor lønnsnivået i distriktet for ungdom i vår aldersgruppe ligger, i de jobbene som er naturlige arbeidsplasser for ungdom. 

                    Det er ikke et mål å gi samme lønn, men å finne ut hvilket nivå vi bør legge oss på.

              •    Saken tas opp på nytt neste styremøte.

        

2.       Juletresalg:

          •    Vi har ikke hørt noe fra hverken Byen Vår eller Oppaker Gård. Gry kontakter Uno Arnesen og spør om det er planlagt noe juletresalg i år.                                                                     Gry


3.      Julekalendersalg: 

          •    Kalendrene har kommet. Gry henter dem ut.

          •    Gry, Tage og Cato tar ansvar for lister, betaling, pakking og utdeling.                                                                                                                                                                                  Gry, Tage, Cato 

          •    Heidi lager en beskrivelse av hvordan det har vært gjort tidligere og sender Cato medlemsliste.                                                                                                                                       Heidi

          •    Heidi legger ut informasjon om dugnaden.                                                                                                                                                                                                                           Heidi    

          •    Vi holder oss til samme antall som tidligere. Konkurranseutøverne selger 10 kalendere hver, andre utøvere selger 5 kalendere hver. Søsken selger 

                henholdsvis 5/10 kalendere.                   


4.    Juleoppvisning:

          •    Datoen er spikret til 4. desember

          •    Gry spør Kate om speakerjobben                                                                                                                                                                                                                                          Gry

          •    Vi må sjekke lydanlegget

          •    Vi skal ha loddsalg, som tidligere med fruktkurver som premie

          •    Foreldrekontaktene på konkurransepartiet fordeler oppgaver. Jorun har gjøremålsliste. Gry kontakter Jorun.                                                                                                                  Gry

          •    Vi er så mange, at vi må dele dagen i to. Marilinn og Kim ser på fordelingen/oppsettet.                                                                                                                                                   Marilinn og Kim    


  

6.    Eventuelt:

         •    Banner

              Vi hadde bestilling inne på banner før juletresalget i fjor. Leverandøren har ikke gitt lyd fra seg.

              Vi blir enige om at vi dropper banner til Buskerud Trampetten, og bruker kun sponsor t-skjorter.

              Vi skal bestille banner til arrangementer senere.

        •    Privattimer

             Det har kommet forespørsel om privattimer. 

             Vi er enige i at vi ikke har kapasitet til privattimer, og at det er best med tilpasset undervisning i gruppa når det er behov for litt ekstra oppfølging.

        •    Operasjon Dagsverk (OD)

              Vi blir enige om at Johanne og Corine har OD i Holthallen. De får i oppgave å rydde lageret (bøttekottet), og kaste gammelt drikke og godteri som står der.                              Gry

              Gamle t-skjorter kan også kastes. Vi beholder en som et minne og mal for senere anledninger.

              De skal også støvsuge frittståendemattene.

              Dette koster kr. 400,- per person.

        •    KM

              Det har nå kommet innbydelse til KM. Innbydelsen kom sent, og påmeldingsfristen går ut 01.11.2021. KM er dagen etter juleoppvisningen vår.

              Vi er enige om at vi dropper KM i år, og heller vurderer Granspretten til neste år.

        •    Sparebankstiftelsen

              Vi har ikke søkt midler fra Sparebankstiftelsen i år

        •    Nettbrettet

              Det er veldig ugreit og tar mye tid med pålogging på nettet i hallen. Man må logge på for hver gang det skal brukes, påloggingen faller ut etter en time, 

              og da må man logge inn på nytt. Det er også slik at den som logger på må gjøre det med egen bruker. Dette tar mye tid, og gir mye frustrasjon. 

             Tage tar kontakt med kommunen og sjekker om vi kan få en egen bruker på KIL Turn, eller om det kan løses på en annen måte.                                                                                Tage

         •    Innkjøp av utstyr

              Det er ønske om et nytt, større anlegg i hallen. Vi ser at det gamle ikke gir god nok lyd til frittstående. Det er også slik at når pumpa til airtracken går, så overdøver

              den musikken.

              Det er også ønske om speilvegg(er) ved frittståendefeltet, da det vil være nyttig å kunne se seg selv i øvelsene.

              Vi trenger prisoverslag for å kunne legge dette inn i budsjettet for neste år.

     


Kongsvinger, 02.11.2021

Heidi Stenmyren